Ungdomsföreningsrörelsens Stöd rf, UFS

Ungdomsföreningsrörelsens stöd grundades 1981, främst för att stöda uf-arbetet ekonomiskt, men dessutom har UFS allt mera blivit ett organ för uf-veteraner och ett redskap för att dokumentera uf-arbetet under gångna år. Nya medlemmar med intresse för uf-rörelsen är välkomna!


För den som vill läsa mera om uf-rörelsens händelserika förflutna finns fyra publikationer ännu i lager:
- Ungdomsföreningarnas mångfald, en förteckning över alla finlandssvenska ungdomsföreningar grundade åren 1888-2003
- En folkrörelse väller fram, uf-rörelsens uppkomst och utveckling åren 1888-1938 (historik 1, utkommen 2006)
- Mellan tradition och förnyelse, den finlandssvenska uf-rörelsen från krigsåren in i 2000-talet (historik 2, utkommen 2013)
- Eldsjälar, boken om 15 av uf-teaterns aktivaste medarbetare
Böckerna fås (gratis!) från FSU:s kansli. Postkostnader faktureras.

Som UFS:s ordförande fungerar Sebastian Gripenberg, sekreterare är Kim Österman och Johan Isaksson är kassör. Post som riktas till UFS skickas enligt adressen: Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.


UFS-vårmötet arrangeras lörd 13.4.2019 kl. 14.00 i mötesrum 301 i SFV-huset G18, Helsingfors. 


Medlemsavgiften 2019 är 15 euro och den skall betalas till föreningens konto: Fi17 4055 1110 0054 89. Meddelande: Medlemsavgift 2019. Nya personmedlemmar och tidigare medlemmar som ändrat adress bedes vänligen i meddelandefältet uppge sin när- och postadress.